Disclaimer / Terms of Use

Vilkår og Betingelser for Brug

© 2012 CBRE, Inc. Disclaimer: [Se stk. 6 nedenfor]
Gældende fra 10. januar 2007
Læs indholdet grundigt igennem
Når du går ind på www.cbre.dk ("Webstedet"), bekræfter du samtidig, at du er virksomhedsbruger på 18 år og derover og har tilladelse til at gå ind på Webstedet, ligesom du accepterer, at du vil overholde følgende vilkår og betingelser for brug ("Vilkår og Betingelser").

Disse Vilkår og Betingelser regulerer din adgang til Webstedet med undtagelse af tilfælde, hvor der er særlige vilkår og betingelser, som gælder bestemte dele af Webstedet, og som fremgår af pågældende side på Webstedet. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår og Betingelser, skal du undlade at gå ind på Webstedet. Det præciseres, at referencer til "vi", "os", "vores" og "vi selv" i Vilkårene og Betingelserne henviser til CBRE, A/S samt hertil tilknyttede virksomheder og koncernvirksomheder. 

Vilkårene og Betingelserne udgør sammen med vores privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"), som er tilgængelig på adressen www.cbre.dk/da/om-cbre/privatlivspolitik, grundlaget for vores indsamling, brug og videregivelse af bestemte personoplysninger fra dig. Når du bruger Webstedet, erklærer du samtidig, at du forstår og accepterer indholdet i Vilkårene og Betingelserne.

Vi har mulighed for, fra tid til anden, at ændre Vilkårene og Betingelserne og herefter lægge en version af de ændrede Vilkår og Betingelser op på Webstedet. Du forpligter dig til at overholde sådanne opdaterede Vilkår og Betingelser fra det tidspunkt, hvor de bliver lagt op på Webstedet. Vi anbefaler, at du med jævnlige mellemrum går ind på Webstedet og på denne side for at forvisse dig om, at du er opdateret i forhold til eventuelt gennemførte ændringer.

1. Adgang

Vi forbeholder os retten til at kun at give godkendte, registrerede brugere adgang til bestemte dele af Webstedet. Hvis det kræves, at du som bruger lader dig registrere hos os, før du kan få adgang til bestemte dele af Webstedet, accepterer du at give os korrekte, præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, et medlemsnavn og en adgangskode samt dit navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse ("Kontooplysninger"). Du accepterer, at du vil foretage de nødvendige opdateringer af dine Kontooplysninger, så de altid er korrekte. CBRE bruger dine Kontooplysninger i overensstemmelse med virksomhedens Privatlivspolitik. 

Du accepterer, at du straks vil give os besked, hvis der sker uautoriseret brug af dit medlemsnavn, adgangskode eller konto. CBRE påtager sig ikke ansvar for tab, som måtte opstå på baggrund af uautoriseret brug af din konto, og du accepterer, at du vil holde CBRE skadesløs for eventuel uretmæssig, uautoriseret eller ulovlig brug af din konto.

2. Tilladelse til brug af Webstedet

CBRE giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse til at bruge Webstedet i overensstemmelse med Vilkårene og Betingelserne. Enhver brug af Webstedet, som ikke er specifikt anført i forbindelse med Vilkårene og Betingelserne, er strengt forbudt.

3. Intellektuel ejendomsret

Du anerkender, at CBRE ejer eller har licens til alle former for adkomst og ophavsret (copyright) til Webstedets indhold. Alle adkomstrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til det tilladte indhold, som stilles til rådighed på Webstedet, tilhører de pågældende indholdsejere og kan være beskyttede af gældende love om ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder samt traktater og er underlagt begrænsninger i henhold til disse love og traktater. 

Du har lov til at gå ind på Webstedet for at finde oplysninger og bruge indholdet til interne forretningsmæssige formål, ligesom du har mulighed for at kopiere Webstedets sider på den betingelse, at dette sker med henblik på intern, forretningsmæssig brug samt på en sådan måde, at du overholder alle krav til ophavsret og andre ejendomsretlige forhold. Enhver ændring, overførsel, udlejning, kopiering eller brug af Webstedets indhold til offentlige eller kommercielle formål (bortset fra intern, forretningsmæssig brug) er forbudt. Følgende registrerede varemærker og varemærker tilhører CBRE: CBRE og virksomhedens logo samt visse andre CBRE-varemærker, servicemærker, grafiske fremstillinger og logoer (samlet benævnt "CBRE-varemærker"), som anvendes i forbindelse med, at CBRE stiller produkter og serviceydelser til rådighed. Webstedet kan indeholde varemærker, servicemærker, grafiske fremstillinger og logo tilhørende tredjeparter. Du har ingen rettigheder og licenser i forhold til CBRE-varemærkerne eller tredjeparters varemærker

4. Begrænsninger

Du accepterer, at du vil undlade: (i) at bruge Webstedet med henblik på at mangfoldiggøre, overføre, fremvise eller distribuere materiale, som er underlagt ophavsret, på alle former for medier og med alle metoder, uden CBRE’s udtrykkelige, skriftlige tilladelse; (ii) at kopiere, lagre, redigere, ændre, udarbejde afledte produkter eller på anden måde ændre det indhold, som stilles til rådighed på Webstedet; eller (iii) at bruge Webstedet på en måde, som overtræder Vilkårene og Betingelserne. 

Du accepterer, at du vil undlade: (a) at udgive dig for at være en anden person eller organisation eller ukorrekt angive, at du har tilknytning til en anden person eller organisation; (b) at anvende spamming, høste e-mailadresser eller andre personoplysninger, anvende spider, screen scraping eller databasescraping eller anden aktivitet med det formål at indhente fortegnelser over brugere eller anden information, herunder især fortegnelser over ejendomme, som fremgår af Webstedet; (c) at udsende kædebreve eller pyramidesystemer gennem Webstedet; (d) at forsøge at opnå uautoriseret adgang til andre computersystemer gennem Webstedet; eller (d) at bruge Webstedet på en måde, som kan beskadige, ubrugeliggøre, overbelaste eller svække Webstedet eller indvirke på andre parters brug og udnyttelse af Webstedet.

5. Privatlivspolitik og afgivelse af oplysninger

Din brug af Webstedet er underlagt CBRE’s privatlivspolitik, med mindre andet er anført i Vilkårene og Betingelserne. Med undtagelse af identificerbare personoplysninger, som er underlagt reglerne i vores Privatlivspolitik, er alle former for materiale, som overføres til eller lægges op på Webstedet, at betragte som ikke-fortrolige og ikke underlagt ejendomsret. CBRE har ingen forpligtelser i forhold til dette materiale. Meddelelser og andet materiale, som du overfører til eller lægger op på Webstedet, er og vil fortsat være vores ejendom, og når du afgiver disse, giver du samtidig din tilladelse til, at vi kan bruge dem til formål efter vores skøn, uden at du dermed har ret til modydelse.

6. Disclaimer

Webstedet stilles til rådighed i den foreliggende form. Enhver brug af Webstedet er for egen risiko. I så vid en udstrækning, det er muligt i henhold til loven, yder CBRE ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende (herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for tilfredsstillende kvalitet, brugbarhed samt omhu og dygtighed). CBRE afgiver ingen erklæringer om og stiller ingen garantier for, at Webstedet ikke kan blive ramt af ødelæggelse, angreb, vira, afbrydelse, hacking eller andre sikkerhedsmæssige forstyrrelser. 

Vi har udfoldet en omhyggelig indsats for at sikre, at vi tilvejebringer nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Webstedet stilles dog omkostningsfrit til din rådighed, og vi påtager os ikke ansvar for tab og skader, som måtte opstå som en direkte eller indirekte følge af brugen af Webstedet (eller manglende mulighed for at bruge det) eller de oplysninger, som er tilgængelige på Webstedet. Fortegnelser over ejendomme, som fremgår af Webstedet, kan indeholde fejl, udeladelser og kan være genstand for prisændringer, ændringer i udlejningsvilkår eller andre vilkår, mellemsalg, -leasing eller -finansiering samt ophævelse uden varsel. Prognoser, holdningstilkendegivelser, formodninger og vurderinger, som måtte fremgå af Webstedet, tjener kun som eksempel og er ikke nødvendigvis udtryk for en anført ejendoms aktuelle eller fremtidige resultat. Du opfordres til sammen med egne skatterådgivere og juridiske rådgivere at gennemføre en selvstændig undersøgelse af ejendomme, som er anført på Webstedet, samt af eventuelle forretningstransaktioner, der påtænkes udført i samme forbindelse.

7. Erstatningsansvar

Vilkårene og Betingelserne begrænser ikke CBRE’s erstatningsansvar for dødsfald og personskade, som måtte opstå som en følge af forsømmelighed på vores side, samt for urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende.

CBRE ifalder under ingen omstændigheder erstatningsansvar over for dig for indirekte, generelle, særlige, hændelige, følgende, pønalt begrundede eller andre former for skader (herunder, uden begrænsning, for driftstab, forretningsafbrydelse, filkorruption, tab af forretningsinformation og anden materiel skade) i forbindelse med Webstedet eller i forbindelse med brugen eller manglende mulighed for at bruge Webstedet eller resultaterne af brugen af Webstedet, herunder også i tilfælde, hvor CBRE er blevet gjort opmærksom på sådanne skader. Selv om CBRE afgiver mundtlige eller skriftlige oplysninger eller råd, etableres der ikke hermed en garanti, og hverken du eller en tredjepart kan henholde dig til sådanne oplysninger eller råd.

8. Skadesløsholdelse

Du har pligt til at holde CBRE skadesløs for alle former for tab, betalingskrav, fordringer og omkostninger (både direkte og indirekte), som opstår på baggrund af (i) påstande om, at din udnyttelse, besiddelse eller brug af Webstedet eller en del heraf, i modstrid med Vilkårene – dette være sig på enhver måde og i forhold til alle former for materiale, som du afgiver til os – overtræder ophavsrettighederne og de intellektuelle ejendomsrettigheder hos tredjeparter; eller (ii) din brug eller fejlagtige brug af Webstedet.

9. Generelt

Du accepterer, at du vil overholde alle gældende, relevante love i forbindelse med brugen af Webstedet. 

CBRE og virksomhedens forretningspartnere kan præsentere annoncer eller salgsmateriale på eller gennem Webstedet. Når du indgår i forretninger med tredjepartsannoncører eller deltager i kampagner, som er iværksat af tredjepartsannoncører på eller gennem Webstedet, er der tale om et anliggende udelukkende mellem dig og pågældende tredjepart, og din deltagelse er her underlagt de vilkår og betingelser, som måtte være knyttet til den pågældende annonce eller kampagne. CBRE ifalder ikke ansvar og erstatningspligt i nogen form som et resultat af sådanne forretninger eller som et resultat af, at et sådant tredjepartsmateriale findes på Webstedet. 

Links på Webstedet og andre websteder, som vi driver, kan evt. videresende brugeren til tredjepartswebsteder. Indholdet, pålideligheden og funktionen på disse websteder ligger uden for CBRE’s kontrol, og vi ifalder ikke ansvar for disse websteder, ligesom vi ikke støtter indholdet på sådanne tredjepartswebsteder. Det gælder specifikt, at de forretninger, du er involveret i i forhold til disse tredjepartsoperatører, er underlagt de (eventuelle) vilkår og betingelser, som er fastlagt af hver enkelt webstedsoperatør. 

Adgangen til hele Webstedet eller en del heraf kan midlertidigt ophæves uden varsel.

Hvis en domstol finder, at en bestemmelse i henhold til Vilkårene og Betingelserne er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser stadig være fuldt gældende og have fuldstændig retskraft. 

Selv om vi undlader at håndhæve en ret eller et middel i henhold til Vilkårene og Betingelserne, medfører dette ikke, at vi hermed giver afkald på en sådan ret eller middel. 

Nærværende Vilkår og Betingelser udgør den samlede aftale og overenskomst mellem parterne i forbindelse med brugen af Webstedet samt har forrang frem for og træder i stedet for alle andre vilkår og betingelser, som tænkes anvendt. 

Nærværende Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret, og du anerkender hermed, at sager alene kan underkastes danske domstoles domsmyndighed.